Algemene gebruiksvoorwaarden en respect voor het privéleven


Door deze website en/of applicatie van MIJN ARCHITECT te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de bepalingen van de onderstaande gebruiksvoorwaarden  en van het onderstaande privacybeleid. Deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en FRESH BVBA, met maatschappelijke zetel te Clos de la Closerie 3 – B 1325 Chaumont-Gistoux, België, en met ondernemingsnummer  FRESH BVBA 0863.299.406 met betrekking tot het voorwerp ervan. Indien u zich niet akkoord verklaart met deze Gebruiksvoorwaarden en/of dit Privacybeleid, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze website en/of mobiele applicatie.

Indien u vragen heeft omtrent deze website en/of mobiele applicatie, deze Gebruiksvoorwaarden of dit Privacybeleid, of indien u met ons contact wenst op te nemen, kan u dit doen per e-mail via frederic@byfresh.com.

FRESH BVBA behoudt zich het recht om deze Gebruiksvoorwaarden en/of dit Privacybeleid af en toe aan te passen. FRESH BVBA zal die aanpassingen en hun datum van inwerkingtreding bekendmaken in de toepasselijke versie van de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid, die steeds raadpleegbaar is via een link op deze website.

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden en/of dit Privacybeleid onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot het gebruik van deze Website, zullen worden voorgelegd aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Waals-Brabant, onverminderd de toepasselijkheid van dwingende bepalingen die FRESH BVBA ertoe verplichten u te dagvaarden voor de rechtbanken van uw woonplaats.

Gebruiksvoorwaarden
Deze website en mobiele applicatie worden beheerd door FRESH BVBA.
FRESH BVBA verleent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang, gebruik en weergave met betrekking tot deze website en mobiele applicatie en de Inhoud van deze website en mobiele applicatie, op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden naleeft. U erkent dat deze website en mobiele applicatie software, documenten, foto’s, afbeeldingen, tekst, artikels en andere informatie (“Inhoud”) bevatten die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten en/of andere eigendomsrechten. Alle merken en logo`s die u afgebeeld ziet op deze website en mobiele applicatie zijn eigendom van FRESH BVBA of hun respectieve eigenaars. 
U verbindt zich ertoe om geen acties te ondernemen die de behoorlijke werking van deze website en/of mobiele applicatie zouden kunnen belemmeren of de infrastructuur van deze website en/of mobiele applicatie op onredelijke wijze zouden kunnen overbelasten.
De Inhoud van deze website en mobiele applicatie wordt verstrekt “in de toestand waarin hij zich bevindt” (as is) zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie voor wat betreft de kwaliteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de geschiktheid voor het doel, het nut of de volledigheid ervan. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, geeft FRESH BVBA, haar licentiegevers, licentienemers, dienstverleners of verbonden ondernemingen, geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de Inhoud of werking van deze website en mobiele applicatie of dat deze website en mobiele applicatie ononderbroken of foutenvrij zullen functioneren.
Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, kan FRESH BVBA niet aansprakelijk worden gehouden voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook voortvloeiend uit of met betrekking tot uw gebruik van deze website of mobiele applicatie. Indien u ontevreden bent omtrent het gebruik van deze website en/of mobiele applicatie, of niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige verhaal de stopzetting van het gebruik van de website en mobiele applicatie.
FRESH BVBA kan via deze website snelkoppelingen en/of toegang bieden tot websites en/of diensten van derden. De snelkoppelingen naar en/of toegang tot dergelijke websites en/of diensten van derde partijen worden uitsluitend ter informatie voorzien. FRESH BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of diensten van derden, noch kunnen deze snelkoppelingen en/of toegang worden beschouwd als een goedkeuring door FRESH BVBA van de website en/of diensten van derden.

Privacybeleid
FRESH BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. FRESH BVBA verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie te verzamelen overeenkomstig dit Privacybeleid en de toepasselijke wetten. Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie verzameld via deze website of mobiele applicatie. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke informatie verzameld via offline middelen, behalve in gevallen waarin die persoonlijke informatie wordt geconsolideerd met persoonlijke informatie die FRESH BVBA online heeft verzameld. Dit Privacybeleid is ook niet van toepassing op online middelen van derden waarnaar websites van FRESH BVBA een link kunnen leggen.

Verzamelde gegevens
FRESH BVBA verzamelt persoonlijke informatie en andere gegevens die u invoert in formulieren of gegevensvelden op deze website of in de mobiele applicatie. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot: contactinformatie (zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikers-ID en wachtwoord) en beroepskwalificaties. 

Doeleinden
FRESH BVBA behoudt zich het recht uw persoonsgegevens te onthullen wanneer het vereist is door de wet of door een rechtbank of wanneer FRESH BVBA het noodzakelijk beschouwt om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen.
Mogelijkheden om gegevensverwerking te beperken. U hebt drie mogelijkheden om gegevensverwerking te beperken:
(i) Geen verstrekking van persoonlijke informatie:
U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke informatie online aan FRESH BVBA te verstrekken door geen persoonlijke informatie in te voeren in een formulier of gegevensveld op deze Website en door geen door onze online middelen verstrekte gepersonaliseerde diensten te gebruiken. Maar sommige van onze online middelen zijn enkel beschikbaar voor personen die persoonlijke informatie verstrekken of die gepersonaliseerde diensten gebruiken.
(ii) Beperkingen omtrent het gebruik voor marketingdoeleinden:
Sommige online middelen van FRESH BVBA kunnen uw toestemming vragen om persoonlijke informatie over u te gebruiken om u toe te voegen aan contactlijsten en extra diensten en promoties in kaart te brengen en aan te bieden waarvan we denken dat u ze interessant vindt. U kunt het gebruik van persoonlijke informatie over u beperken door de aangeboden opties aan te vinken of uit te vinken op het tijdstip waarop u deze informatie invoert.
(iii) Beperkingen van traceertechnieken:
Online middelen van FRESH BVBA die traceertechnieken gebruiken, zoals cookies, om uw persoonlijke voorkeuren en keuzes te onthouden, stellen u in staat te kiezen of u al dan niet wenst dat FRESH BVBA zulke technieken gebruikt om zaken over u te onthouden of u extra diensten te verstrekken door de opties aan te vinken of uit te vinken die tijdens de registratie of op het tijdstip waarop u persoonlijke informatie in formulieren of gegevensvelden invoert, worden aangeboden.
Sommige Internetbrowsers stellen u in staat het gebruik van traceertechnieken, zoals cookies, voor bepaalde websites of voor alle websites te beperken of uit te schakelen. Indien u cookies beperkt of uitschakelt, kunnen sommige functies van deze Website niet correct werken.

Ontvangers
Persoonlijke informatie over u zal toegankelijk zijn voor FRESH BVBA en voor personen en organisaties die persoonlijke informatie alleen maar gebruiken voor en volgens de instructies van FRESH BVBA. Gebruik en onthulling van persoonlijke informatie door externe personen en organisaties die handelen namens FRESH BVBA wordt geregeld door contracten die eisen dat persoonlijke informatie dezelfde bescherming krijgt als voorzien in dit Privacybeleid en de toepasselijke wetten.

Overdracht aan derden
FRESH BVBA kan om zakelijke redenen beslissen om zijn bedrijf te reorganiseren of over te dragen door verkoop, fusie of acquisitie. In die omstandigheden kan persoonlijke informatie worden gedeeld met kopers of overnemers. FRESH BVBA zal schriftelijke waarborgen verkrijgen dat in die omstandigheden de persoonlijke informatie op passende wijze zal worden beschermd. Behalve waar de wet dit uitdrukkelijk toestaat of eist, of waar voorzien in dit Privacybeleid, zal persoonlijke informatie over u niet op een andere wijze worden gedeeld zonder uw toelating.

Beveiliging
FRESH BVBA zal redelijke stappen ondernemen om persoonlijke informatie te beschermen wanneer die informatie van uw computer naar onze online middelen en servers wordt verzonden en om persoonlijke informatie in zijn bezit te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling, verandering of vernietiging. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het beveiligen van uw eigen kopieën van uw wachtwoorden en de bijbehorende toegangscodes voor onze online middelen.

Uw rechten
U hebt het recht toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te doen verbeteren. Hiertoe kunt u een verzoek sturen per e-mail aan frederic@byfresh.com. U kunt u steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.